Dự án mô hình cao tầng

x

Tỉ lệ : 1/100
Kích thước: 2m -3m