Dự án mô hình: D-HOMME

x

Tỷ Lệ : 1/100
Kích thước : 1.5m x 1.5m
Thời gian thực hiện : 30 ngày
Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV Đầu tư DHA