Mô hình khu nghĩ dưỡng Bình Châu

x

Tỉ lệ : 1/200.
Kích thước: 1,2 x 1,2 m.