Nhà máy Nitori khu công nghiệp Phú Mỹ 3

x

Đơn vị làm mô hình : Công ty TNHH Kajima Việt Nam